Stram Kurs 19: Udvisning af enhver udlænding, der efter 5 års ophold i Danmark ikke har bestået Danskprøve 3!

Startdato01. september 2021
Slutdato28. februar 2022
Antal støtter67
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Anonym personAdressebeskyttelse
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Anonym personSamsø
Anonym personBornholm
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personGuldborgsund
Anonym personAdressebeskyttelse
Anonym personTønder
Anonym personKolding
Anonym personAdressebeskyttelse
Anonym personAdressebeskyttelse
Anonym personAdressebeskyttelse
Anmærkning fra Folketingets Administration
Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Grundlovens § 70 har følgende ordlyd:

”Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.”

I den statsretlige teori er der almindelig enighed om, at grundlovens § 70 fastlægger en speciel lighedsgrundsætning, som forbyder forskelsbehandling af borgerne på baggrund af deres trosbekendelse eller afstamning med hensyn til den fulde nydelse af borgerlige eller politiske rettigheder. Der er endvidere enighed om, at udtrykket ”borgerlige og politiske rettigheder” må forstås bredt, og at forbuddet mod forskelsbehandling ikke er absolut.

Borgerforslaget lægger bl.a. op til, at der skal gælde en dispensationsmulighed fra kravet om at bestå Prøve i Dansk 3 for nordiske statsborgere, der kan påvise, at de har nordisk afstamning.

Folketingets Administration har ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt en dispensationsmulighed, der kun kan anvendes af nordiske statsborgere, der kan påvise at have nordisk afstamning, vil kunne gennemføres inden for rammerne af grundlovens § 70.

Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.