Afgiv en minusstemme til folktingsvalget

Startdato07. december 2022
Slutdato05. juni 2023
Antal støtter63
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Anonym personKøbenhavn
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Anonym personKøbenhavn
Anonym personKøbenhavn
Anonym personTårnby
Anmærkning fra Folketingets Administration
Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støttere.

Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i borgerforslagsbekendtgørelsen.

Grundlovens § 31 har følgende ordlyd:

”Stk. 1. Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg.

Stk. 2. De nærmere regler for valgrettens udøvelse gives ved valgloven, der til sikring af en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne fastsætter valgmåden, herunder hvorvidt forholdstalsvalgmåden skal føres igennem i eller uden forbindelse med valg i enkeltmandskredse.

Stk. 3. Ved den stedlige mandatfordeling skal der tages hensyn til indbyggertal, vælgertal og befolkningstæthed.

Stk. 4. Ved valgloven gives nærmere regler vedrørende valg af stedfortrædere og disses indtræden i folketinget samt angående fremgangsmåden i tilfælde, hvor omvalg måtte blive nødvendigt.

Stk. 5. Særlige regler om Grønlands repræsentation i folketinget kan gives ved lov.”

Folketingets Administration har ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt det inden for grundlovens rammer for afholdelse af folketingsvalg er muligt at indføre en ordning, hvor der kan afgives en minusstemme, der udligner en normalstemme.

Hvis et forslag, der har fået en anmærkning, når op på 50.000 støttere, vil Folketingets Administration vurdere forslaget nærmere. Hvis Folketingets Administration herefter når frem til, at forslaget ikke lader sig endeligt gennemføre inden for grundlovens rammer, vil administrationen foreslå Folketingets medlemmer, at forslaget ikke fremsættes i Folketinget som et beslutningsforslag.