AKTIV DØDSHJÆLP. Et forslag om ændring af straffeloven

AKTIV DØDSHJÆLP. Et forslag om ændring af straffeloven
Støt
Startdato03. maj 2018
Slutdato30. oktober 2018
Antal støtter2.854

AKTIV DØDSHJÆLP. Et forslag om ændring af straffeloven

ID: FT-00896
Ændringsforslaget består i en tilføjelse (Stk. 2 – Stk. 11) til Straffelovens § 240, som vil lyde:

”§ 240. Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Stk. 2. Aktiv dødshjælp i form af assisteret selvmord er dog tilladt på følgende betingelser:
1) Der skal være tale om en myndig person som har haft fast bopæl i Danmark mindst et år.
2) Anmodningen skal være frivillig og personens eget udtrykkelige, gentagne ønske.
3) Anmodningen skal fremsættes over for en læge med dansk autorisation og skal af patienten begrundes med ubærlig lidelse, jf. Stk. 3. 3). Lidelsens sværhedsgrad kan kun endeligt afgøres af patienten selv.
4) Når aktiv dødshjælp ydes, skal det ske under overværelse af mindst en læge med dansk autorisation og mindst yderligere tre identificerede og myndige vidner.
5) Lægens og andres medvirken skal være frivillig. Aktiv dødshjælp kan aldrig pålægges nogen som en tjenstlig pligt.
6) Lægen skal forinden have rådført sig med mindst to kolleger og have nedfældet samtalereferater i en journal.

Stk. 3. Ved aktiv dødshjælp skal følgende forudsætninger desuden være opfyldt:
1) Patientens egen anmodning er en forudsætning. Han eller hun skal klart over for lægen give udtryk for ønske herom, naturligvis efter rådslagning med mennesker som han eller hun har tillid til, og lægen må ikke være i tvivl om at anmodningen er frivillig og alvorligt ment.
2) Patientens ønske skal fastholdes gennem mindst to uger. Det skal være begrundet i hvad der ud fra gængse lægelige kriterier kan betragtes som svær, kronisk sygdom eller skade af fysisk art, og alle relevante behandlingsmuligheder (inklusive kontakt med palliativt team) skal være udtømte.
3) En af følgende veldefinerede sygdomsdiagnoser skal være stillet med sikkerhed:

(fortsættes)

Hvis forslaget skal være seriøst, er 2000 tegn ikke nok. Resten er derfor anført i afsnittet ”Bemærkninger”.
Her er den resterende del af forslagsteksten som ikke fik plads ovenfor. Derefter følger begrundelser for forslaget.

(Stk. 3 fortsat)
a) Uhelbredelig kræft
b) Kronisk hjerte-lungesygdom i fremskredent stadium og resterende funktionsniveau 30 % eller mindre.
c) Følgende fremadskridende og uhelbredelige neurologiske sygdomme: [specificeres]
d) Permanente følgetilstande efter hjerneblødning/blodprop eller andre skader i hjernen der er så svære at patienten ikke længere er selvhjulpen.
e) Svære multihandicaps. Dette punkt kan specificeres.
f) Yderligere præciserede, veldefinerede, alvorlige legemlige sygdomme.

Stk. 4. Patienten kan selv vælge mellem følgende metoder:
Metode 1
Patienten kan vælge at sove ind ved selv at drikke et glas med en dødelig dosis sovemiddel, fx et barbiturat.
Metode 2
Patienten skal selv trykke på en knap der starter et injektionsapparat som automatisk giver indsprøjtninger i dropslangen af først et bedøvelsesmiddel, så et muskelafslappende middel og til sidst kaliumklorid.
Metode 3
Hvis patienten ikke selv er i stand til at trykke på knappen, kan hun eller han anmode tre vidner, fx pårørende, om at gøre det i fællesskab ved brug af tre indbyrdes afhængige, ”serieforbundne” knapper, dvs. at apparatet først starter når alle tre knapper er udløst. Patienten skal hele tiden kunne afbryde forløbet indtil sidste knap er udløst.

Stk. 5. Forløbet journalføres af en læge.

Stk. 6. Alle tilstedeværende skal efterfølgende skrive under på en erklæring om at alle forudsætninger var opfyldt: omhu, frivillighed, eget udtrykkelige ønske, lidelsesfuld tilstand, behandling udsigtsløs osv. Hvis patienten er indlagt på en institution, kræves desuden institutionslederens skriftlige erklæring om at alle betingelser var opfyldt.

Stk. 7. En læge kan kun medvirke til aktiv dødshjælp hvis det af Styrelsen for Patientsikkerhed krævede kursus er gennemgået.

Stk. 8. Der nedsættes en statslig kontrol- og evalueringskomité hvortil alle tilfælde af aktiv dødshjælp indberettes. Komitéen skal sikre sig at reglerne overholdes og indsamle erfaringer til brug ved eventuelle senere lovændringer.

Stk. 9. Hver gang der er udført aktiv dødshjælp, skal en medvirkende læge inden fire dage foretage indberetning til kontrol- og evalueringskomitéen.

Stk. 10. At presse eller at forsøge at presse en patient til at anmode om aktiv dødshjælp er strafbart iht. straffelovens § 239. Hvis det sker for egen vindings skyld, er det en skærpende omstændighed.

Stk. 11. Hjælpen bør fortrinsvis ydes i patientens eget hjem, subsidiært det plejehjem hvor patienten måtte have fast bopæl. Er dette ikke muligt, da på hospice eller ved anden palliativ institution.

Det henstilles til Folketinget at vedtage at sende forslaget til vejledende folkeafstemning.

BEGRUNDELSER

Forslaget, der er udarbejdet af Læger for aktiv Dødshjælp, bygger hovedsagelig på de love der er gældende andre steder i verden, tilpasset danske forhold. Aktiv dødshjælp under en eller anden form er lovlig i 17 stater, og en ny lov er på vej igennem New Zealands parlament.

Aktiv dødshjælp bør lovliggøres i Danmark af fire hovedårsager: 1) af medfølelse med de lidende, 2) af hensyn til den personlige autonomi, 3) fordi både den enkelte og samfundet er moralsk forpligtet til at hjælpe når et alvorligt lidende medmenneske beder om det, samt 4) fordi det bør være en menneskeret ved svære, uhelbredelige lidelser.

Noget er værre end døden. Der forekommer livsødelæggende sygdomme og handicaps som ingen kan gøre noget ved. Når summen af lidelse overstiger værdien af livet, og når udsigten til bedring er håbløs, må det være patientens egen afgørelse om livet ikke længere er værd at leve.

Den langsomme, smertefri død er en utopi. Mange sygdomme giver fortsat så svære smerter at kun en form for narkose hjælper, fx når kræft har spredt sig til knoglerne. Hvis man er i narkose, må man holde sengen, men det kan ingen tåle, så bare af den grund vil man dø før eller senere. Og det drejer sig jo om meget mere end smerter. For eksempel kroniske lungesygdomme med udtalt åndenød, langsomt fremadskridende kvælning og kvælningsangst. Eller svære fremadskridende lammelser ved en række nerve- og muskellidelser. Eller vedvarende kvalme og opkastninger. Eller kontinuerlig diarré. Eller inkontinens, svimmelhed og bevægelseshæmning, ofte i kombination, med deraf følgende social isolation. Eller flere af disse ting samtidig.

Som det er nu, drives syge, der ikke ønsker at udholde elendigheden længere, ud i fortvivlede, ofte ubehjælpsomme og mislykkede, måske blodige eller smertefulde selvmordsforsøg i form af pilleoverdosering, langsom hængning, kvælning med plasticpose, nedstyrtning fra højder, fingeret trafikulykke (med fare for andre), kasten sig ud foran tog eller biler, indtagelse af plantegift, drukning, skydning eller selvmutilering med skarpe instrumenter. De der overlever, må måske leve med fysiske følger og skyld- og skamfølelse. Eller også må de rejse til udlandet for at få hjælp. Det kan de fleste slet ikke klare, og mange har heller ikke råd (en rejse til Schweiz fx koster over 150.000 kr.).

Lovliggørelse af aktiv dødshjælp ville betyde at mennesker, der har alvorlige lidelser uden udsigt til bedring, kan få nytteløse pinsler bragt til ophør på en ordentlig måde. Så de, efter eget ønske, kan få fred. Som loven er nu, svigter samfundet sine svageste medborgere, dem uden stemme.

I de fleste vestlige lande går en meget stor majoritet (op mod 80 %) af befolkningerne ind for aktiv dødshjælp. En stor mellemgruppe har ikke taget stilling. Ikke desto mindre er det hidtil lykkedes resten, altså en lille minoritet af modstandere, at bevare kontrollen og forhindre majoriteten i selv at vælge. Det er skandaløst. Loven er forældet og udemokratisk.

Den nuværende lovgivning er historisk baseret og udspringer utvivlsomt af religiøs etik. Men skal man lide under andres religiøse eller moralske forestillinger som man ikke selv deler? Må man ikke selv bestemme? Det er svært at forstå at nogen sætter sig til dommer og nægter at vise barmhjertighed. Det forekommer naturligt at når et lidende medmenneske beder om hjælp, så hjælper man. Menneskerettighedsdomstolen afgjorde i 2011 at selvmord er en menneskeret. I Danmark 2018 er det ulovligt at hjælpe et svagt og lidende menneske til denne ret.

Blandt modstanderne findes en del læger og teologer. Men indførelse af aktiv dødshjælp er først og fremmest et alment, medmenneskeligt, moralsk spørgsmål, ikke især et lægeligt eller teologisk. Det kræver ingen højere uddannelse at hjælpe en nødstedt med at drikke et glas.

Læger skal altså ikke afslutte livet for nogen. Det skal folk selv ved såkaldt ”assisteret selvmord”. En læge skal kun udstede recept, og det skal være frivilligt. Aktiv dødshjælp strider ikke mod lægeløftet, og det ligger i lægegerningen ”at helbrede, trøste og lindre”. Ved at tage afstand svigter man de patienter der lider allermest. Anonyme undersøgelser har da også vist at en hel del danske læger (op mod 20 %) har ydet aktiv dødshjælp. Og vi har kendskab til adskillige konkrete, vidnefaste tilfælde.

Palliativ medicin og aktiv dødshjælp fremstilles ofte som modsætninger. Det er forkert. Tvært imod supplerer de hinanden. Palliativ medicin skal udvikles og forbedres, men der er stadig lang vej. Behandlingen giver bivirkninger og pinen trækkes i langdrag. Der bør være en sidste valgmulighed, og ifølge en international videnskabelig undersøgelse fra 2008 var de læger, der havde uddannelse i palliativ medicin, mest tilbøjelige til at medvirke ved aktiv dødshjælp.

Ifølge sundhedsloven må læger gerne give alvorligt syge så meget ekstra medicin at de ”som bivirkning” dør af det. Bare det ikke var meningen. Vagthavende læge kan altså trygt skrue op for dosis hvis han eller hun synes, også uden at kende patienten nærmere. Men hvis patienten selv beder om det, bliver det pludselig ulovligt og strafbart iht. straffelovens §240. Det er absurd. Efter vores opfattelse er der tale om en form for dobbeltmoral som udspringer af misforståede kristne forestillinger. Det femte bud lyder jo ”Du må ikke slå ihjel”. Men det er i orden at folk dør af behandlingen, bare det ikke sker ”med vilje”.

Modstandere af aktiv dødshjælp taler om risiko for misbrug, altså at nogle mennesker vil blive aflivet imod deres vilje, en slags konspirationsteori. Men det er jo kriminelt. Mord er ikke noget nyt. Aktiv dødshjælp er en HJÆLP som kun kan komme på tale hvis man selv udtrykkeligt beder om det flere gange over en længere periode, og hvis den der hjælper, føler sig overbevist om at det er ærligt ment. Desuden er man selv herre over forløbet.

Modstanderne siger også at de frygter en ”glidebane” så flere og flere kan få aktiv dødshjælp i fremtiden. Men det er efter vores mening en skrækfantasi der ikke er relevant i et demokratisk samfund. Hvis love ikke virker efter hensigten, kan de jo bare afskaffes. Glidebanetanken har rod i nazitidens Tyskland hvor man aflivede folk imod deres vilje. Det var et diktatur, staten havde hele magten, og det var staten der ønskede at komme af med nogle borgere. Her er det lige omvendt. Patienterne ønsker selv dødshjælp, de skal selv have magten og selv bestemme hele vejen.

I vore øjne er det et kynisk samfund der ignorerer et sådant ønske fra de allersvageste medlemmer. Hvis situationen er håbløs og den naturlige dødsproces er lidelsesfyldt, ser vi ingen grund til at man skal tvinges til at gennemgå den.

Hvilken ret har vi til at forhindre andre mennesker i at vælge for sig selv på deres egne betingelser?

Lovliggørelse af aktiv dødshjælp ville gøre samfundet mere humant og stille individet friere. Ved bevidstheden om at døden blot er en indsovning under behagelige og kontrollerede former efter eget valg af tid og sted, mister den sin gru. Dermed vil dødsangsten aftage og livet blive bedre for mange, for mennesker der lider af angst, ja måske for os alle.
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Svend LingsFaaborg-Midtfyn
E-mail: lings@dadlnet.dkTlf.nr.: +4541438269
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Lotta Marie NielsenVejle
Bent Helweg ClaessonKøbenhavn
E-mail: bent.claesson@dadlnet.dkTlf.nr.: 51511827
Jørn Ringby StrømSlagelse
E-mail: joern@stroem.netTlf.nr.: 51242739
Søren Mehl KnudsenKøbenhavn
E-mail: mehlspam@dadlnet.dkTlf.nr.: 61300666
Frands Høgsbro IllumBrønderslev
E-mail: frandsillum@gmail.comTlf.nr.: 28146145

Cookies er nødvendige, for at borgerforslag.dk kan fungere. Desuden bruges der cookies på siden til at samle statistik om, hvordan siden bliver brugt. Ved at klikke videre på siden accepterer du brugen af cookies. Læs mere om brugen af cookies her.