Bevar Flakfortet som et unikt samlingspunkt gennem en ændring af museumsloven, så Flakfortet også i fremtiden kan være et populært besøgsmål

Bevar Flakfortet som et unikt samlingspunkt gennem en ændring af museumsloven, så Flakfortet også i fremtiden kan være et populært besøgsmål
Støt
Startdato04. maj 2018
Slutdato31. oktober 2018
Antal støtter849

Bevar Flakfortet som et unikt samlingspunkt gennem en ændring af museumsloven, så Flakfortet også i fremtiden kan være et

populært besøgsmål

ID: FT-01110
Bevar Flakfortet som unikt samlingspunkt i Øresund.

Flakfortet er et unikt samlingspunkt i Øresund og tiltrækker hvert år omkring 50.000 turister fra ind- og udland. Den 6. april 2018 har Slots- og Kulturstyrelsen afvist en anmodning fra fortets ejer om dispensation fra museumsloven, med den begrundelse at Flakfortet betragtes som et fortidsminde.
Afslaget betyder i praksis, at Flakfortet sidestilles med jættestuer, stendysser, gravhøje og andre vigtige levn fra Danmarks fortid, hvilket ødelægger muligheden for at renovere og modernisere Flakfortet til glæde for dets besøgende.
Afgørelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen vil betyde, at Flakfortet tilbageføres til den ruin, som fortet var ved overtagelsen – og være helt uegnet og flere steder farlig at besøge på egen hånd. Således vil denne del af Danmarkshistorien med tiden erodere bort og gå tabt, hvor den i dag beskyttes og er et meget populært besøgsmål.
Flakfortet er i dag et rekreativt område, der giver en unik mulighed for at opleve og lære om dansk forsvars- og militærhistorie. Vi mener, at historien bedst forkyndes, når den kan opleves og betragtes på tæt hold og stilles under tilfredsstillende beskyttelse. Begge dele bør være
muligt at opretholde – for turismens, Øresundsregionens og for historiens skyld.

Vi ønsker derfor, at museumslovgivningen ændres, så Flakfortet også i fremtiden kan være et populært besøgsmål og med respekt for fortets historiske betydning.
Flakfortet er en kunstig anlagt søbefæstning placeret i Øresund i årene 1910-1916.
Beslutningen om, at Flakfortet skulle opføres stammer tilbage fra det store forsvarsforlig i 1909, hvor man vedtog at styrke og udvide Københavns Befæstning.
Oprindeligt skulle Flakfortet have heddet Saltholms Flakfort, idet Flakfortet er placeret ca. 4 km. nord for Saltholmen og ligger på Saltholms flak. ”Flak” betyder sandgrund, hvor dybden over et større areal er lavt. Placeringen var derfor idéel, fordi der kun var 4-5 meter dybt og det lå i en perfekt afstand til både kanonbatterierne på
Saltholmen, Kastrup fort og ikke mindst Middelgrundsfortet.

Resultatet blev en kunstig anlagt ø på ca. 30.000 m2. hvor det højeste punkt er 23 meter over havets overflade. Til beskyttelse af den kunstige ø anlagde man en beskyttedende ydermole. Selve fortet var indrettet med belægningsstuer der kunne rumme 550 mand i krigstid. Af bestykning blev der opsat seks Bofors 210 mm kanoner, der var rettet nord, nord/øst og som kunne dække indsejlingen til Østersøen. Udover hovedbestykningen, var der også opsat flere mindre kanoner til beskyttelse af øen.
Ved 1. Verdenskrigs udbrud hejste man kommando på Flakfortet selvom det endnu ikke var færdigbygget, og fortet eksisterede helt frem til 1968 som et aktivt militært søfort til beskyttelse af København. Igennem perioden som aktivit militært søfort, er Flakfortet blevet ombygget ved flere lejligheder. I midt 1960erne var der f.eks. opstillet HAWK-rakatter på øen og der blev indrettet nye belægningsstuer i "artillerigangen" på øvre dæk.

I 1968 forlod militæret øen og Flakfortet lå ubevogtet hen indtil 1975.
I den periode Flakfortet lå ubevogtet, blev øen udsat for omfattende hærværk og tyveri.
El installationer, jern, metal, kobber, maskiner og inventar generelt, blev stjålet fra Flakfortet og mere end 3.000 bornholmske granitsten blev fjernet fra ydremolen af stenfiskere.

Resultatet var en ødelagt ø, som kun blev reddet fordi frivillige ildsjæle, Københavns Kommune, Københavns Sejlunion og Danmarks Motorbådsunion investerede tid og penge i Flakfortet.

I 1975 udlejede Forsvarsministeriet Flakfortet til Københavns Sejlunion og Danmarks Motorbådsunion efter det omfattende hærværk på øen. Hærværket fortsatte dog indtil der blev ansat en
fastboende vagt. Efterfølgende har den selvejende institution Flakfortet og Flakfortets driftsselskab A.m.b.a., vedligeholdt og istandsat Flakfortet så gæster kunne besøge øen. I 1994 er
det blevet estimeret, at Flakfortet hvert år blev besøgt af 100.000 gæster. (Kilde: Flakfortet, Nord for Saltholm. Ø-flora nr. 65 af Alfred Hansen og Erik Wessberg 1995.)

Fra 1975 blev øen brugt som lystbådehavn og udflugtsmål, og Flakfortet blev i daglig tale kaldet sejlernes ø. Den manglende ydremole blev genoprettet i form af nystøbte betondoler.

1995:
Flakfortet blev erklæret for et fredet fortidsminde i 1995 grundet dets status som et tidligere miltært søfort. Men i perioden fra 1975-1995 har der på Flakfortet ikke været militær aktivitet. Derimod har der været lejrskoler, restaurationsvirksomhed, aktiviteter, skattejagt, konferencelokaler, spøgelsesjagt, overnatningsmuligheder mv. - til stor glæde for de mange besøgende som, enten med færgen fra Nyhavn eller i egen båd, besøgte øen. Ud fra de oplysninger må man konkludere, at Flakfortet i perioden 1975-1995 må være blevet nogenlunde vedligeholdt så det kunne rumme alle de gæster.

Efter fortidsmindefredningen i 1995 var der i de følgende år ikke meget aktivitet på Flakfortet og Statens Ejendomsselskab, Freja, satte derfor Flakfortet til salg i 1998. Det er her vigtigt at pointere, at der ikke blev lavet nogen form for registrering af fortets tilstand da det blev erklæret for et fortidminde i 1995.

I 2001 købte Malmøkranen AB Flakfortet - med henblik på at åbne det op igen for sejlere, turister, historiske interesserede og gæster generelt og i Malmøkranen ABs kontrakt med Staten, blev det pålagt dem, at vedligeholde fortet så det kunne være offentligt tilgængeligt i en periode på minimum 10 år, - en aftale de har opfyldt med stor glæde.

Siden Malmøkranen overtog driften af Flakfortet har de sat en ære i, at vedligeholde fortet, gøre det pænt og ikke mindst sikkert for alle besøgende, og det er også derfor, de er meget skuffede over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse om, at de skal fjerne de forbedringer der har gjort det muligt at drive Flakfortet som en forretning og lystbådhavn.

Det kan ikke være i nogens interesse, at øen endnu engang skal gå i forfald. Modsat andre fortidsminder, såsom jættestuer, stendysser, ruiner og gravhøje, kræves der en løbende vedligeholdelse af Flakfortet for at det kan være til gavn og have interesse. Placeringen midt i Øresund og faktum af, at Flakfortet godt og vel kun er 100 år gammelt, burde der været taget hensyn til i Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse.

I Danmark er der ca. 30.000 fortidsminder. Og begrebet dækker især over jættestuer, gravhøje, dysser, voldsteder, runesten og ruiner. At Københavns Befæstning, som blev bygget fra slutningen af 1800-tallet og fremtil 1920 indgår under Museumsloven/Fortidsmindeloven, er yderst mærkværdigt. Københavns Befæstning er idag levende attraktioner til stor fornøjelse for de besøgende. Her bliver Danmarks militærhistorie formidlet, folk kan få forplejning, holde møder og fester, opstille campingvogne, lægge til med både og på egen hånd gå på opdagelse og undersøge det enorme bygningsværk som Københavns Befæstning vitterligt er.

I Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse fra den 6. april 2018, er det blevet pålagt Malmøkranen AB, at ændre de fleste forbedringer de har udført inden den 1. januar 2019. Derfor har Malmøkranen AB taget det drastiske skridt, at lukke ned for lystsejlads til Flakfortet, fordi øen kun kan løbe rundt ved den samlede forretning. Dvs. de har brug for, at der kan være aktiviteter på øen, - såsom teambuilding aktiviteter, minigolf, udlejning af lejligheder, restauration mv. Og endnu mere har de brug for, at der er faciliteter til personalet på øen, så de kan overnatte derude efter en lang arbejdsdag i restauranten, som havnefoged, rundviser eller aktivitetsleder.

Blandt de forbedringer som skal fjernes fra Flakfortet hører:
en badebro, overdækning ved grillpladsen, minigolfanlæg, blomsterkasser, bænke, legestativ, bålplads, metalkasserne som udgør skattejagten mv.
 
Indenfor i fortet bliver det endnu mere omfattende, idet fliser, vindueskarme, køkkenerne i lejlighederne, brandslukningsudstyr og andet nødvendigt og basalt inventar, der gør det muligt at have en restaurant, kiosk og aktiviteter på øen, skal fjernes/brydes op.
 
Malmøkranen AB oplyser, at hele processen med Slots- og Kulturstyrelsen har været følelsesmæssig hård og utrolig dyr rent økonomisk, pga. konsulenthjælp, advokatløn mv. Derudover føler de, at de har kæmpet mod en forældet/utidsvarende lovgivning. De udtaler, de aldrig har udført forbedringer af ond vilje, og bestemt ikke havde til hensigt at få tilgivelse frem for tilladelse. Det er også derfor, at de har søgt om dispensationer ved de store ændringer der er sket på øen, såsom den nye stenmole ved indsejlingen og helikopterplatformen. De tilkendegiver i samme ombæring, at de ikke har søgt om dispensation for overdækningen ved grillpladsen, opsætningen af blomsterkasser, legestativ, minigolf mv. men med den begrundelse, at de i kontrakten ved købet skrev under på, at øen skulle vedligeholdes og holdes åbent for offentligheden.
 
Konklusion:
Flakfortet var mere eller mindre en ruin i 1995 da fortet blev et fortidsminde. Og Staten/Forsvarsministeriet havde ingen interesse i at vedligeholde fortet og satte det derfor til salg. Malmøkranen AB købte det og lagde aldrig skjul på, at de ville drive Flakfortet som en forretning.

Malmøkranen ABs ønske, rent politisk, er at der kommer en konsensus mht. vedligeholdelse og forbedringer af fortidsminder såsom Flakfortet og Københavns Befæstning generelt. Ud af ca. 30.000 fortidsminder der er registeret i Danmark, er det meget få som er så relativt nye som Københavns Befæstning og som bliver besøgt af flere hundrede tusinde mennesker hvert år, - og for dem, burde der være en anden lovgivning, så de netop må vedligeholdes og derved kan anvendes af interesserede besøgende.

Ønsket med Borgerforslaget er, at Fortidmindeloven / Museumsloven bliver diskuteret af politikerne og embedsmænd, for derefter at få en vurdering om loven er tidssvarende og burde gælde Københavns Befæstning og i denne her sag, - Flakfortet.
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Jakob Kylmann Vestergaard LaustsenKøbenhavn
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Johan KondrupGentofte
E-mail: johankondrup@gmail.comTlf.nr.: 29241221
Lotte HansenFrederiksberg
Kasper Lindøe PedersenKøbenhavn

Cookies er nødvendige, for at borgerforslag.dk kan fungere. Desuden bruges der cookies på siden til at samle statistik om, hvordan siden bliver brugt. Ved at klikke videre på siden accepterer du brugen af cookies. Læs mere om brugen af cookies her.