Jehovas Vidner skal have frataget deres status som anerkendt trossamfund her i Danmark

Startdato07. juni 2018
Slutdato04. december 2018
Antal støtter469
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Anonym personOdense
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Anonym personOdense
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personOdense
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personOdense
Anonym personOdense
Anmærkning fra Folketingets Administration
Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Grundlovens § 3 har følgende ordlyd:

”Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.”

I den statsretlige teori er der almindelig enighed om, at grundlovens § 3, 3. pkt., hvorefter den dømmende magt er hos domstolene, sætter visse grænser for, i hvilket omfang lovgivningsmagten kan træffe bestemmelse om enkelte personers retsforhold. Der foreligger imidlertid ikke i den statsretlige teori nogen præcis afklaring af, hvor disse grænser nærmere går.

Folketingets Administration har ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt det ligger inden for de grænser, som grundloven sætter, at Folketinget kan beslutte at fratage Jehovas Vidner deres status som anerkendt trossamfund.

Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.