Forslag om begrænsning af indkomster til maksimalt 3 millioner kr. om året.

Startdato20. juni 2018
Slutdato17. december 2018
Antal støtter70
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Anonym personKøge
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Anonym personSolrød
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personSolrød
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personKøge
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personFredericia
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personBallerup
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personAabenraa
Anmærkning fra Folketingets Administration
Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Grundlovens § 73, stk. 1, har følgende ordlyd:

” Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.”

I den statsretlige teori er der almindelig enighed om, at beskatning ikke er ekspropriation[, som er tvungen afståelse af ejendom eller rettighed til staten mod erstatning]. Samtidig fremhæves det dog, at det kan være vanskeligt at fastlægge en skarp grænse mellem beskatning og ekspropriation, og at det ikke kan udelukkes, at en skattelov efter omstændighederne vil kunne indebære ekspropriation.

Folketingets Administration forstår borgerforslaget således, at formålet med forslaget er at indføre en øvre grænse for indkomster på 3. mio. kr. årligt. Formålet med forslaget vil derfor ikke kunne gennemføres indenfor grundlovens rammer, hvis her er tale om et ekspropriativt indgreb, idet der ifølge grundlovens § 73, stk. 1, 3. pkt., skal ske fuldstændig erstatning af de berørte skatteydere.

Folketingets Administration har ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt den foreslåede indkomstbegrænsning er omfattet af grundlovens § 73, stk. 1.

Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.