Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben.

Startdato24. juli 2020
Slutdato20. januar 2021
Antal støtter1.922
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Anonym personSyddjurs
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Medstillere:
Kontaktoplysninger:
Anonym personHalsnæs
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personEgedal
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personRudersdal
Anonym personAarhus
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anonym personTårnby
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxTlf.nr.: xxxxxxxx
Anmærkning fra Folketingets Administration
Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Grundlovens § 19, stk. 1, har følgende ordlyd:

”Kongen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Uden folketingets samtykke kan han dog ikke foretage nogen handling, der forøger eller indskrænker rigets område, eller indgå nogen forpligtelse, til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig, eller som iøvrigt er af større betydning. Ejheller kan kongen uden folketingets samtykke opsige nogen mellemfolkelig overenskomst, som er indgået med folketingets samtykke.”

Kompetencen til at handle på Danmarks vegne i udenrigspolitiske anliggender er således en grundlovsumiddelbar kompetence (et såkaldt regeringsprærogativ). Dette indebærer, at kompetencen til at træffe beslutninger inden for bestemmelsens område tilkommer regeringen, dog for visse beslutningers vedkommende kun med Folketingets samtykke, jf. bestemmelsens 2. og 3. pkt.

På det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, har Folketingets Administration ikke kunnet nå til en endelig afklaring af, om en eventuel beslutning om Danmarks tilslutning til FN-traktaten om forbud mod atomvåben vil have en sådan karakter, at borgerforslaget herom bør afvises som stridende mod bestemmelsen om, at borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer.

Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.